Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném firmou Cyklo Trading s.r.o. se sídlem Františka Halase 159, Hradec Králové, PSČ 500 09, IČO 275 44 206, DIČ CZ27544206. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů.
 5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Cena zboží

 1. Cena je uvedena s DPH, není závazná a dodavatel si vyhrazuje právo její změny. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
 2. Pro významné zákazníky lze poskytnout individuální slevu.

Dodací podmínky

 1. Zboží lze zaslat přepravní firmou na jakoukoli adresu v ČR.
 2. Pokud si zákazník objedná v jedné objednávce více produktů, kde bude jeden, který má dopravu zdarma, neplatí dopravné za celou objednávku. Pokud produkt, který garantoval dopravu zdarma, ale vrátí v zákonné 14-ti denní lhůtě a ostatní výrobky z dané objednávky na které se nevztahovala doprava zdarma si ponechá, bude mu z ceny vráceného zboží odečtena cena dopravného.
 3. Zboží je doručeno přepravní firmou zpravidla do 48 hod po zaslání objednávky.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, není-li telefonicky dohodnuto jinak.
 5. Objednané zboží je možno po dohodě i osobně vyzvednout v sídle společnosti.
 6. Pokud je u výrobku označeno, že doprava je zdarma, tak to platí pouze pro dodání na území ČR. V případě dodání objednaného zboží mimo ČR je nutná platba za zboží a dopravu předem. Cena za dopravu se v tomto případě řídí dle platného ceníku dopravce pro daný stát (neplatí cenové podmínky za dopravu uvedené v e-shopu, ty jsou platné pouze v případě dodání v ČR). Při výměně zboží za jiné, zákazník hradí dopravné a neplatí v tomto případě dopravné zdarma, je-li u výrobku uvedeno. Toto neplatí, pokud se zasílá nové zboží za uznanou reklamaci.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a dodavatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.
 3. Dodavatel má právo odmítnout objednávku.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou kupní cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od jeho dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu a s řidičem dopravce o tom pořídit písemný zápis jež bude řidičem i kupujícím podepsán.
 3. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným zbožím a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen o tom prodávajícího nejpozději do 3 dnů informovat. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
 4. Kupující dává souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů a to vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky.
 5. Kupující je povinen uvádět pravdivé údaje.
 6. Kupující je oprávněn vrátit objednané zboží do 14 dnů bez udání důvodu.
 7. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy (zaslané objednávky).
 8. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí.
 9. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 43-2702620297/0100, vedený u KB
  bezhotovostně platební kartou
  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ComGate Payments
  dobírkou v hotovosti při předávní zboží 
  v hotovosti při osobním odběru v provozovně
 10. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 11. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 12. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 13. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 14. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 15. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 16. Zboží je kupujícímu dodáno:
  na adresu určenou kupujícím objednávce
  prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
  osobním odběrem v provozovně prodávajícího
 17. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 18. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 19. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 20. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Záruční podmínky

 1. Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem přijetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dokladu.
 2. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu společnosti Cyklo Trading s.r.o.. Pokud zde bude závada uznána jako záruční, je bezplatně opravena. Zákazník prokazuje nárok na záruku záručním listem, pokud byl zákazníkovi dodán, jinak dodacím listem. Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

Reklamace

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo      výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  výměnu za nové zboží,
  opravu zboží,
  přiměřenou slevu z kupní ceny, 
  odstoupit od smlouvy.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, 
  pokud má zboží podstatnou vadu, 
  pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, 
  při větším počtu vad zboží.
 5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně případných nákladů na dopravu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
www.cyklotrading.cz
www.cyklotrading.cz
www.cyklotrading.cz
www.cyklotrading.cz